kancelaria zamówień publicznych - Łukasz Litwinowicz
Kancelaria Zamówień Publicznych oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających oraz organizacji nadzorujących stosowanie tych procedur. Obsługę tą zapewnia praktyk z przeszło 15 letnim doświadczeniem pracy w administracji publicznej zobowiązanej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Łukasz Litwinowicz - Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, pozyskiania granów zewnętrznych dla fundacji i stowarzyszeń, fundraisingu. 

Aktywny zawodowo od 2002 roku. Zdobywał doświadczenie jako pracownik administracji państwowej -  kończąc współpracę na stanowisku głównego specjalisty ds. zamówień publicznych. 
Od 2011 działacz organizacji pozarządowych, wolontariusz i założyciel fundacji oraz członek oragnów kilku NGO działąjących na ternie woj. opolskiego. W latach 2012 - 2017 Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Od 2011 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa "DĄBROWSKIE SKARBY". 


Posiadamy doświadczenie uczesnicząc w licznych szkoleniach: 

Szkolenia – Prawo zamówień publicznych.
 1. Aktualne problemy w zamówieniach publicznych na bazie zmian przepisów w I i II półroczu 2018r. Wzorcowe zapisy ogłoszenia i dokumentu SIWZ. 26 - 28 września 2018r.
 2. Warsztaty Zamówień Publicznych na roboty budowlane Ewy Wiktorowskiej. 28-31 maja 2017r
 3. Pół roku stosowania znowelizowanej Ustawy Prawo zamówień publicznych – dokument  SIWZ w szczegółach, przetarg nieograniczony krok po kroku- intensywny warsztat. 15-17 lutego 2017r.
 4. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 października 2016r. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. 8 - 9  czerwca 2016.
 5. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE. 12 kwietnia 2016r.
 6. Warsztaty zamówień publicznych me. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających.  26 - 29 kwietnia 2015r.
 7. Warunki udziału i pozacenowe kryteria oceny ofert  w zamówieniach publicznych na usługi ochrony. 24 października 2014r.
 8. Nieprawidłowości zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane – wnioski organów kontroli, analiza orzeczeń KIO oraz sądów, nowelizacja Pzp w zakresie podwykonawstwa 22 lipca 2014r.
 9. Kompleksowe warsztaty nowelizacyjne: zmiany 2013/2014  - nowe sprawozdanie w szczegółach, nowelizacja „podwykonawcza”, kluczowe zapisy siwz oraz wzorcowa procedura udzielenia zamówienia  publicznego w nowym stanie prawnym. 25 – 28 luty 2014r.
 10. Nowe uregulowania dotyczące sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy Pzp. Podwykonawstwo po nowelizacji  z 8 listopada 2013 roku. 21 stycznia 2014r.
 11. Nowelizacja prawa zamówień publicznych – szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań. 25 lutego 2013r.
 12. Prawo zamówień publicznych. 13-14 listopada 2012r.
 13. Zamówienia publiczne w roku 2012 – plan zamówień oraz szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie siwz, roczne sprawozdanie. Zmiany w systemie. 10 stycznia 2012r.
 14. Praktyczne warsztaty dla członków komisji przetargowych – badanie i ocena ofert, sporządzanie dokumentacji, unikanie błędów i nieprawidłowości, indywidualizacja odpowiedzialności20 grudnia 2011r.
 15. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. 17-18 luty 2010r.
 16. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. 28 -29 stycznia 2010r.
 17. Planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznego sprawozdania. 13 lutego 2009r.
 18. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, 16 października 2008r.
 19. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych  - analiza i rozwiązywanie problemów występujących w praktyce. 26 października 2007r
 20.  Prawo zamówień publicznych po pierwszych miesiącach od nowelizacji – analiza i rozwiązywanie problemów występujących w praktyce. 20 września 2007r
 21. Analiza problemów i sprzeczności występujących w praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych. 1 marca 2007r.
 22. Warsztaty dla członków komisji przetargowych AUDYT OFERT – wzorcowe prowadzenie procedur. 7 marca 2007r
 23. Prawo zamówień publicznych od A do Z, 21-22 września 2006r

Szkolenie – MS Excel 2007
Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2007 w praktyce. 14 stycznia 2013r./  25 stycznia 2013r.
 
Kurs archiwalny I stopnia
Kurs kancelaryjno - archiwalny  I stopnia. 12 października 2004r. /  4 listopada 2004r.
 
Szkolenie – rachunkowość
Podstawy rachunkowości. 2 października 2012r. /18 grudnia 2012r.
 
Szkolenie – Fundraising
Podstawy Fundraisingu. 25 – 28 listopada 2013r.
 
Szkolenie – proces kontroli
Obowiązki i uprawnienia osób biorących udział w procesie kontroli wynikające z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, mechanizmy korupcyjne oraz działania zmniejszające zagrożenia korupcją. 4 grudnia 2013r.
 
Szkolenia – organizacje pozarządowe.
1.         Metody budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru w ramach PROW. 19 - 20 maja 2014r.
2.         Uczestnik XII ogólnopolskiego spotkania organizacji działających na obszarach wiejskich „MARÓZ 2013”. 23-25 maj 2013r.
3.         ABC Liderstwa. 2012r.
4.         Zasady rozliczania, realizacji i sprawozdawczości zadań na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 7 lutego 2012r.
5.         Seminarium promujące działania wolontariuszy na rzecz osób wykluczonych. 29 lutego 2012r
Finanse i księgowość w stowarzyszeniach nieprowadzących działalności gospodarczej 17 marca 2011r