kancelaria zamówień publicznych - Łukasz Litwinowicz

Przetargi dla wykonawców

Oferta dla Wykonawców obejmuje:
 

  1. Wsparcie i pomoc w przygotowaniu ofert przetargowych.
  2. Przygotowanie pism kierowanych do Zamawiających.
  3. Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
  4. Przygotowywanie odwołań w zakresie prowadzonych procedur oraz zastępstwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.