kancelaria zamówień publicznych - Łukasz Litwinowicz

Przetargi dla zamawiających

Oferta dla Zamawiających obejmuje:
 1. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności pomoc w:
 • szacowaniu wartości zamówienia,
 • opisaniu przedmiotu zamówienia,
 • wyborze trybu postępowania,
 • określenie warunków udziału,
 • określeniu kryteriów oceny ofert, 
 • sporządzeniu projektu umowy, 
 • sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu,
 • sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
 • publikacji ogłoszeń na stronach Portalu zamówień Publicznych  oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
 • sporządzenie protokołów z przeprowadzonych postępowań. 
 1. udział w pracach komisji przetargowych.
 2. pomoc i wsparcie na każdym etapie prowadzonych postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 3. sporządzanie regulaminów wydatkowania środków  publicznych (zgodnych z ustawą Pzp oraz wyłączonych z jej rygoru).